باران بیداری

باران بیداری

                            تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد                                                    حیف باشد که تو باشی ومرا غم ببرد
/ 1 نظر / 38 بازدید
الهی ! بنده را از سه آفت نگاه دارد :   از وسواس شیطانی                      از هوای نفسانی                                            از غرور و نادانی
/ 1 نظر / 20 بازدید
اسفند 93
2 پست
اسفند 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
6 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست